Email   Heslo nová registrace
 Obchodní podmínky1. Úvodní ustanovení


Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.muzeum-hudby.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Veškeré zboží, které ja nabízeno na e-shopu www.muzeum-hudby.cz je v takovém stavu, který odpovídá jeho popisu.

Spotřebitel je tedy již při objednání zboží seznámem s jeho stavem a popisem, který je u tohoto typu zboží obvyklý a s tímto stavem souhlasí.

Na jednu objednávku lze objednat maximálně 10 kusů zboží.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.muzeum-hudby.cz je:

Muzeum hudby Tábor, o.s.
Žižkova 255
390 01 Tábor2. Uzavření kupní smlouvy


Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.muzeum-hudby.cz odeslaná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky.

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 53 odst. 5 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu.

Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem, nebo telefonicky.

V případě, že kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny zboží.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení.

Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.3. Doprava


Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na internetových stránkách www.muzeum-hudby.cz.4. Platební podmínky


Platba předem na účet - po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno.

Hotově - zboží zaplatí kupující v hotovosti při převzetí a to po emailové, nebo telefonické dohodě s prodávajícim.5. Dodací lhůta


Po obdržení potvrzení objednávky kupujícím (v případě Platby předem na účet je nutné nejdříve objednávku zaplatit, aby byla zpracována) bude objednávka doručena během následujích 1-2 pracovních dnů (od data podání na ČP).6. Reklamace a záruka


Kupující si je při samotném objednání zboží vědom stavu a popisu zboží. Potvrzením objednávky tedy stvrzuje, že s jeho stavem souhlasí.

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy zpětným převzetím zboží prodávajícímu.

U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba.

U použitého zboží je záruční doba dvanáct měsíců od převzetí zboží.

Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Pro zahájení reklamace / vratky využijte prosím tento formulář.7. Ostoupení od smlouvy


Ode dne převzetí zboží máte právo do 14 dnů od kupní smlouvy odstoupit. To se nevztahuje na osobní převzetí, ale pouze na zasílané zboží. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu spolu se zbožím nebo na e-mail a neprodleně poté nám zaslat zboží na naši doručovací adresu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží v rámci 14denní zákonem stanovené lhůty. Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Pokud zjistíme, že vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídáte nám za toto snížení hodnoty zboží. Po obdržení zboží prodejce vrátí částku včetně poštovného kupujícímu zpět na účet. Prodejce není povinen přebrat zpětnou zásilku zaslanou na dobírku. Kupující je povinen zaslat zboží zpět do 14 dnů ode dne obeznámení prodejce s navrácením zboží.

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu;
- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím;
- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
- o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a o tomto důsledku jste byli informováni.8. Rozpor s kupní smlouvou


V případě dodání vadného/nesprávného/neůplného zboží či zboží které neodpovídá popisu zakoupeného zboží je kupující povinen neprodleně oznámit tuto situaci prodejci. Prodejce může tuto situaci řešit poskytnutím slevy z kupní ceny zboží či navrácením zboží k reklamaci. Po dodání či předložení zboží prodejce reklamaci posoudí a do 14 dnů a kontaktuje kupujícího emailem s výsledkem reklamace. Při uznané reklamaci navrátí prodejce plnou kupní cenu a náklady za dopravu kupujícímu přičemž má kupující právo zažádat o vyplacení nákladů účelně vynaložených k vyřízení reklamace.9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů


V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.10. Ochrana osobních údajú


Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem. Své údaje může kupující měnit na internetových stránkách www.muzeum-hudby.cz v sekci „Můj profil“.11. Závěrečné ujednání


Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.